2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close
Η Κόμβος Μεσίτες Ασφαλίσεων τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με προσωπικά δεδομένα των Ασφαλισμένων της, στα οποία περιλαμβάνονται και ευαίσθητα δεδομένα με σκοπό την ομαλή λειτουργία και εκτέλεση της Ασφαλιστικής σύμβασης. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων δύναται να είναι τα διαμεσολαβούντα για την σύναψη της Σύμβασης Ασφάλισης πρόσωπα, Δημόσιες Αρχές βάσει επιταγών του Νόμου ή Δικαστικών Αποφάσεων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, η ΥΣΑΕ, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι έχοντες δικαιώματα από τις Ασφαλιστικές συμβάσεις, πραγματογνώμονες, γιατροί, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές. κλπ/
Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, κατόπιν γραπτού αιτήματος του και έναντι του ποσού που θα ορίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά ή και να προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 12 και 13 του Ν.2472/1997 (όπως αυτά ισχύουν κατόπιν του ΠΔ 28/2015(ΦΕΚ 34Α/23,03,2015)) και παντώς μέσα στα πλαίσια της Ασφαλιστικής σύμβασης. Η παραπάνω εταιρία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του κάθε  Ασφαλισμένου της, εκτός από τα  ευαίσθητα, για προωθητικές ενέργειες δικές της ή τρίτων.
Ο Ασφαλισμένος όμως μπορεί να καταργήσει οποιαδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα της εταιρίας με γραπτή δήλωση του προς αυτήν.