2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close
Ι. Βασικές Ασφαλίσεις

Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ετησίως Ανανεούμενη
Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, καταβάλλεται το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο Θανάτου. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο Ασφαλιζόμενος ή διαφορετικά, στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του. Στην περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος βρίσκεται εν ζωή στη λήξη της διάρκειας της ασφάλισης, δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ή επιστροφή ασφαλίστρου.

ΙΙ. Συμπληρωματικές ασφαλίσεις

Ασφάλιση Ευρείας Νοσοκομειακής Περίθαλψης

Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου συνεπεία Ατυχήματος ή Ασθενείας. Η Εταιρία θα καταβάλλει στον ίδιο, τα αναγκαία, λογικά και συνήθη έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Για θεραπεία που είναι τεκμηριωμένη και ιατρικά απαραίτητη να γίνει εντός νοσηλευτικού Ιδρύματος. Καθώς και για θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση που σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα δεν απαιτεί διανυκτέρευση, ή που παρέχεται στα εξωτερικά ιατρεία Νοσηλευτικού Ιδρύματος αποκλειστικά και μόνο εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πρόκειται για επείγον περιστατικό το οποίο τεκμηριώνεται με βάση ιατρικά κριτήρια.
Η επιλογή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος είναι ελεύθερη. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, και παρέχεται κάλυψη τόσο σε συμβεβλημένα όσο και σε μη συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος συνοπτικά, είναι τα ακόλουθα:

1.Ανώτατο όριο κάλυψης: € 1.000.000 ετησίως για νοσηλεία εντός της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και € 500.000 ετησίως για νοσηλεία στις υπόλοιπες χώρες (συμπεριλαμβανομένων Αμερικής και Καναδά).

2.Εκπιπτόμενο ποσό: € 400 ή € 1.000 ή € 1.500 ή € 3.000 ή € 5.000 ή € 7.000 ή € 10.000 ετησίως. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που επιλεγεί εκπιπτόμενο, μικρότερο ή ίσο του ποσού των € 3.000, τότε αυτό. α) Δεν θα εφαρμόζεται για τον υπολογισμό αποζημίωσης αναγνωριζομένων δαπανών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, ή/και αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου.  β) Θα λαμβάνεται υπόψη μόνον κατά το ήμισυ (50%) στην περίπτωση αποζημίωσης εξόδων Νοσηλείας μιας ημέρας.

3.Δωμάτιο και Τροφή στην Ελλάδα: Θέση Α’ (Μονόκλινο) ή Θέση Β΄ (Δίκλινο) ή Θέση Γ΄ (Τρίκλινο).

4.Δωμάτιο και Τροφή στο Εξωτερικό:

Έως €500 ανά διανυκτέρευση.

5.Κάλυψη των Προ και Μετά Νοσοκομειακών εξόδων, έως € 1.000 ετησίως

6.Καταβολή Χειρουργικού Επιδόματος, αναλόγως της βαρύτητας της επέμβασης ή για την περίπτωση μη χειρουργικών περιστατικών, Ημερήσιου

Επιδόματος Νοσηλείας, ποσού €100 έως 10 διανυκτερεύσεις.

Σημειώνεται ότι τα ποσά καταβάλλονται μόνον στην περίπτωση που δεν υποβληθούν στην Εταιρία δαπάνες προς αποζημίωση, λόγω αποδεδειγμένης συνολικής τους κάλυψης από άλλο φορέα ασφάλισης και χωρίς να εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, το εκπιπτόμενο ποσό.

7.Κάλυψη εξόδων Πλαστικής χειρουργικής μαστού λόγω μαστεκτομής συνεπεία καρκίνου, έως €5.000 ετησίως.

8.Κάλυψη εξόδων αποκλειστικής/ου νοσοκόμου με μέγιστο όριο τις τριάντα (30) ημέρες.

9.Καταβολή εφάπαξ Επιδόματος Τοκετού.

Ποσού €750 χωρίς να εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, το εκπιπτόμενο ποσό. Σημειώνεται ότι το εφάπαξ ποσό καταβάλλεται μόνον στην περίπτωση που επιλεγεί εκπιπτόμενο ποσό, μικρότερο ή ίσο των €3.000 και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει είκοσι τέσσερεις (24) μήνες συνεχούς ασφάλισης, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή επαναφοράς της ασφάλισης σε ισχύ.

10.Κάλυψη εξόδων χρήσης Ασθενοφόρου σε περίπτωση εισαγωγής για νοσηλεία, για τη μετάβαση προς το Νοσοκομείο ή/και την επιστροφή στην κατοικία μετά την έξοδο από αυτό, με ανώτατο όριο το ποσό των €400 ανά ασφαλιστικό έτος.

11.Κάλυψη Συγγενών Παθήσεων.

Μετά την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών συνεχούς ασφάλισης και με ανώτατο όριο το ποσό των €20.000, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ήταν γνωστές στον Συμβαλλόμενο ή/και τον Ασφαλισμένο, κατά τη σύναψη της ασφάλισης. Μετά τη συμπλήρωση του προαναφερόμενου ορίου, δεν καταβάλλεται καμία άλλη αποζημίωση, για άλλη νοσηλεία που θα οφείλεται στην ίδια αιτία ή τις τυχόν επιπλοκές εξ αυτής. Είτε εάν αυτή συμβεί εντός του ίδιου ασφαλιστικού έτους, είτε εάν αυτή συμβεί σε κάποιο από τα επόμενα ασφαλιστικά έτη για τα οποία θα ανανεωθεί η ασφάλιση.

12.Περίοδος αναμονής για ασθένεια:

Τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μυοσκελετικών παθήσεων, ακόμα και αν προέρχονται από ατύχημα, εκτός των περιπτώσεων καταγμάτων των οστών, για τις οποίες η περίοδος αναμονής είναι δώδεκα (12) μήνες.

13.Επιπλέον περίοδοι αναμονής από την ημερομηνία έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου, όταν στο πρόγραμμα έχει επιλεγεί εκπιπτόμενο ποσό μικρότερο των €3.000:
– δώδεκα (12) μήνες για νοσηλεία ή θεραπεία για κήλες πάσης φύσεως, αιμορροΐδες, αμυγδαλές, σκολίωση ρινικού διαφράγματος, ινομυώματα της μήτρας,
καρδιαγγειακά νοσήματα.
– εννιά (9) για νοσηλεία ή θεραπεία για κακοήθειες ή κακοήθεις όγκους/κύστεις.
– έξι (6) μήνες για νοσηλεία ή θεραπεία για καλοήθεις όγκους/κύστεις.

14.Ποσοστό κάλυψης αναγνωριζομένων εξόδων νοσηλείας.

Πάντοτε μέχρι το ανώτατο όριο και μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού:
(α) Σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα.
-Της Ελλάδας ή χωρών της Ε.Ε., ποσοστό 100%, εφόσον ενημερώθηκε η Εταιρεία από πριν ή το αργότερο με την εισαγωγή του Ασφαλισμένου στο νοσηλευτικό ίδρυμα, διαφορετικά το ποσοστό διαμορφώνεται σε 90%.
– άλλων χωρών (εκτός Ε.Ε.), συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά, ποσοστό 80%.
(β) Σε μη συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα:
– της Ελλάδας ή χωρών της Ε.Ε., ποσοστό 100%, εφόσον ενημερώθηκε η Εταιρεία από πριν ή το αργότερο με την εισαγωγή του Ασφαλισμένου στο νοσηλευτικό
ίδρυμα, διαφορετικά το ποσοστό διαμορφώνεται σε 90% και ειδικά σε ότι αφορά ιατρικές αμοιβές μέχρι του ανωτάτου ορίου που ορίζεται σε σχετικό πίνακα.
– άλλων χωρών (εκτός Ε.Ε.), συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά, ποσοστό 80% και ειδικά σε ότι αφορά ιατρικές αμοιβές μέχρι του ανώτατου ορίου που ορίζεται σε σχετικό πίνακα.

Τα ετήσια ασφάλιστρα του προγράμματος καθορίζονται από την ηλικία του Ασφαλισμένου καθώς και από το εκπιπτόμενο ποσό που θα επιλεγεί.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ και άμεσα ένας εξειδικευμένος σύμβουλος Υγείας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Πανελλαδικό Δίκτυο Ιατρικών Παρόχων

Νοσηλευτικά Ιδρύματα

Συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα

Παλυιατρεία

Άλλοι Συνεργαζόμενοι Ιατρικοί Πάροχοι

Compare Listings

Τίτλος Τιμή Κατάσταση Τύπος Εμβαδόν Σκοπός Υπνοδωμάτια Μπάνια