2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close

Αστική Ευθύνη

Ευθύνη είναι το σύνολο των δυσμενών συνεπειών σε περίπτωση:
  • Μη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων (ενδοσυμβατική ευθύνη)
  • Υπαίτιας και παράνομης προσβολής ξένου έννομου αγαθού (αδικοπρακτική ευθύνη)
Κατηγορίες Αστικής Ευθύνης
  • Γενική Αστική Ευθύνη
  • Εργοδοτική Ευθύνη
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
  • Αστική Ευθύνη Ελαττωματικού Προϊόντος
  • Αστική Ευθύνη Ατυχηματικής Ρύπανσης / Μόλυνσης
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων, είναι η εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του. Σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Εργοδοτική είναι η Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Επαγγελματική Ευθύνη είναι η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου. Έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει βάσει νόμου, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος του κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. Εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων του ασφαλιζόμενου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ευθύνη Προϊόντος είναι η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων του ασφαλιζόμενου. Ο οποίος κατασκευάζει, εισάγει, εμπορεύεται προϊόντα, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει βάσει νόμου, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος του και που οφείλονται από τη χρήση ελαττωματικών προϊόντων εντός των γεωγραφικών ορίων που συμφωνούνται στην ασφαλιστική σύμβαση.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ/ΜΟΛΥΝΣΗΣ

Περιλαμβάνει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές Βλάβες/Θάνατο ή και Υλικές Ζημίες) τρίτων, που οφείλονται σε ατυχηματική Ρύπανση / Μόλυνση του περιβάλλοντος χώρου από υπαιτιότητά του Ασφαλισμένου.

Η οποία θα είναι συνέπεια ξαφνικού, απρόβλεπτου, τυχαίου, μη αναμενόμενου, αιφνίδιου και ακούσιου γεγονότος (ατυχήματος).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο δικαιούται το σύνολο ή μέρος του ασφαλίσματος όπως τυχόν αναφέρεται στην Ασφαλιστική Σύμβαση.

ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ή ΣΥΜΒΑΝ

Ζημιογόνο Γεγονός ή Συμβάν είναι εκείνο το τυχαίο, μη αναμενόμενο, αιφνίδιο και αντίθετο της θέλησης του Ασφαλισμένου πραγματικό περιστατικό, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου. Το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη Ζημιά Τρίτου και οδηγεί στην επέλευση του Ασφαλιστικού Κινδύνου βάσει των Όρων της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

ΤΡΙΤΟΣ

Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο πιθανώς να δικαιούται αποζημίωση από τον Ασφαλισμένο. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ασφαλιστική Σύμβαση.

ΣΕΙΡΑ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

Σειρά Αξιώσεων είναι η έγερση περισσοτέρων αξιώσεων από έναν Τρίτο ή από περισσότερους Τρίτους εφ’ όσον αφορούν ένα Ζημιογόνο Γεγονός ή Σειρά Ζημιογόνων Γεγονότων.

ΣΕΙΡΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ή ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Σειρά Ζημιογόνων Γεγονότων ή Συμβάντων είναι τα Ζημιογόνα Γεγονότα ή Συμβάντα που αποτελούν συνέπεια μιας κοινής πρωτογενούς αιτίας ή έχουν κοινή προέλευση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ασφαλιστικός Κίνδυνος είναι η εκ της πραγματοποιήσεως Ζημιογόνου Γεγονότος έγερση αξιώσεως αποζημιώσεως Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου. Την οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ικανοποιήσει (βάσει των διατάξεων του νόμου περί αστικής ευθύνης) ενώ οι συνέπειες από την πιθανότητα εγέρσεως τέτοιας αξιώσεως μπορούν να καλύπτονται από τον Ασφαλιστή. Υπό τους όρους της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ – ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με το Ασφαλιστήριο να ευθύνεται ο Ασφαλιστής ανά Ζημιογόνο Γεγονός ή ανά Σειρά Ζημιογόνων Γεγονότων ή Συμβάντων. Ανώτατο Όριο Ευθύνης είναι το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με το Ασφαλιστήριο, να ευθύνεται ο Ασφαλιστής. Συνολικά για όλη την Περίοδο Ασφάλισης.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Απαλλαγή είναι το συμφωνηθέν αφαιρετέο ποσό ή ποσοστό. Το οποίο αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και δεν καταβάλλεται από την Εταιρία. Όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση και το οποίο βαρύνει τον ίδιο τον Ασφαλισμένο και αφαιρείται από την καταβλητέα κατά περίπτωση αποζημίωση. Ανάλογα με τους όρους του κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου η Απαλλαγή συμφωνείται συνήθως είτε ανά ζημιογόνο γεγονός είτε ανά εγερθείσα απαίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ ή καλέστε μας στα τηλέφωνα: Καλαμάτα: 2721303989, Σπάρτη:2731200151.

Επίσης μπορείτε να μας στείλτε μας στο info@komvosgroup.gr με τα στοιχεία επικοινωνίας σας.  Εξειδικευμένος σύμβουλος της εταιρίας μας θα σας καλέσει για να εξετάσετε μαζί όλες τις δυνατές λύσεις που υπάρχουν ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Compare Listings

Τίτλος Τιμή Κατάσταση Τύπος Εμβαδόν Σκοπός Υπνοδωμάτια Μπάνια