2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΠΔ190/2006 & του Νόμου 4583 που αφορά την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2016/97/ΕΕ στην Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με την διανομή Ασφαλιστικών προϊόντων.
Σκοπός μας, με το παρόν έντυπο πληροφοριών είναι να σας παρέχουμε πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΠΔ 190/2006 & του Νόμου 4583 που αφορά την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2016/97/ΕΕ στην Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με την διανομή Ασφαλιστικών προϊόντων.

1.Πληροφορίες Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

Επωνυμία: Νακόπουλος Αθανάσιος
Διακριτικός Τίτλος: ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Σκοπός: Μεσίτης Ασφαλίσεων
Μεσίτης Ασφαλίσεων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, με γραπτή εντολή του πελάτη, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, χωρίς να δεσμεύεται ως την επιλογή της Ασφαλιστικής επιχείρησης.
Νομική Μορφή: Ατομική Επιχείρηση
Κράτος Καταγωγής: Ελλάδα
Διεύθυνση Έδρας: Εθνικών Ελπίδων 7 Σπάρτη, Υποκατάστημα: Σταδίου 36,Καλαμάτα.
Επιμελητήριο Εγγραφής: Επιμελητήριο Λακωνίας
Αρ. μητρώου Επιμελητηρίου: 12455
Αρ. Ειδικού μητρώου Μεσίτη Ασφαλειών: 3
Η εξακρίβωση της εγράφης μου μπορεί να γίνει με ερώτημα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Λακωνίας στο τηλέφωνο 2733022279 όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του Γενικού Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, http://insuranceregistry.uhc.gr/Search , βάζοντας στην αναζήτηση την Επωνυμία μου: ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και το επιμελητήριο που ανήκω ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Ρητά αναφέρω ότι δεν έχω καμία άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε συγκεκριμένη Ασφαλιστική Επιχείρηση η οποία υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής όπως και δεν υπάρχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή συγκεκριμένης Ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής επιχείρησης συγκεκριμένης Ασφαλιστικής Επιχείρησης που υπερβαίνει το 10% του κεφαλαίου του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

2. Διαδικασία Διαχείρισης καταγγελιών.

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής ακολουθεί την διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10 του ΠΔ 190/2006. Η γραπτή καταγγελία υποβάλλεται ταχυδρομικά στην διεύθυνση του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που αναφέρεται παραπάνω ή στο email : nakopoulos@komvosgroup.gr. Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής μεριμνά για την ορθή και έγκαιρη διαδικασία διαχείρισης των γραπτών καταγγελιών που υποβάλλονται. Οποιαδήποτε αξίωση κατά του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή παραγράφεται αφού περάσει το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία για κάθε περίπτωση.

3. Πληροφορίες που αφορούν στη προσφυγή και τους μηχανισμούς Εξωδικαστικής επίλυσης Διαφορών.

Ο καταναλωτής αφού υποβάλει την καταγγελία στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή θα το αξιολογήσει εφαρμόζοντας τη σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, και σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί, έχει την δυνατότητα να προσφύγει, με αναφορά του, στο Συνήγορο του καταναλωτή, χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα του να προβεί σε εξώδικη επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.

4. Δραστηριότητα Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής Νακόπουλος Αθανάσιος ως Μεσίτης Ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων ασκεί τη δραστηριότητα διανομής βάση έγγραφης σύμβασης με τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, με τρόπο που να αποτρέπεται η νομική και οικονομική εξάρτηση έναντι αυτών.
Ο Μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων λαμβάνει:
α) Προμήθεια από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στις οποίες τοποθέτησε τον ασφαλιστικό κίνδυνο κατ΄εντολή του πελάτη του, ή και
β)Αμοιβή από τον πελάτη, βάσει έγγραφης σύμβασης μεταξύ τους. Σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ Μεσίτη και πελάτη τέτοιου είδους αμοιβής το ελάχιστο περιεχόμενο της συμφωνίας με τον πελάτη είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του μεσίτη ασφαλίσεων, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του πελάτη, ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσης της αμοιβής και το ακριβές ποσό της αμοιβής ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η βάση και η μέθοδος υπολογισμού της αμοιβής.

Επίσης ο μεσίτης ασφαλίσεων πληροφορεί τον πελάτη ότι παρέχει αμερόληπτη και προσωπική ανάλυση των προϊόντων που προωθούνται στην Ελληνική αγορά. Για το σκοπό της παροχής αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, ο μεσίτης ασφαλίσεων αναλύει επαρκώς μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών συμβάσεων και προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να συστήσει με εξατομικευμένα και επαγγελματικά κριτήρια τη σύμβαση ασφάλισης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη.

5.Διερεύνηση Αναγκών και σύναψη Ασφαλιστικής Σύμβασης.

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής πριν την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης προβαίνει στα εξής:
-προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη, βάσει των πληροφοριών που του παρέχει ο πελάτης. Το προτεινόμενο ασφαλιστικό προϊόν και κάθε προτεινόμενη ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη.

-επεξηγεί στον πελάτη τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊόντος με τρόπο αντικειμενικό και κατανοητό, που του επιτρέπει να επιλέξει ασφαλιστικό προϊόν και να αποφασίσει για την σύναψη της σύμβασης ασφάλισης, αφού έχει επαρκώς ενημερωθεί για τις ασφαλιστικές καλύψεις και για τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ειδικά κατά την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων των κλάδων ασφάλισης της παρ 1 του άρθρου 4 του ν.4364/2016, ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων παραδίδει επιπροσθέτως το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν που συντάσσει η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία για κάθε ένα από τα προϊόντα που διαθέτει.

Παρέχει στον πελάτη συμβουλή για συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν ή συγκεκριμένη ασφαλιστική σύμβαση και εξηγεί στον πελάτη τους λόγους για τους οποίους το προτεινόμενο προϊόν ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες του.
Η συμβουλή παρέχεται με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 33 της οδηγίας, έντυπα ή μέσω διαδικτυακού τόπου.

6. Πιστοποίηση Γνώσεων

Οι σχετικές άδειες διαμεσολάβησης όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, επιτρέπουν στο διαμεσολαβητή τη διανομή προϊόντων με επενδυτικά χαρακτηριστικά, το οποίο μπορεί να διασταυρωθεί από την ιστοσελίδα του Γενικού Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, http://insuranceregistry.uhc.gr/Search , βάζοντας στην αναζήτηση την Επωνυμία μου: ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και το επιμελητήριο που ανήκω ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

7) Είσπραξη Ασφαλίστρων.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τον μεσίτη ασφαλίσεων Νακόπουλο Αθανάσιο του έχουν δώσει εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό τους.

8) Προϊόντα-Υπηρεσίες

Δραστηριοποιούμαστε σε όλες τις παρακάτω κατηγορίες ασφάλισης, για τις οποίες μπορείτε να μας ζητήσετε προσφορά ασφάλισης.