2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της ΕΥΘΥΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη κατά την διάρκεια των παρεχόμενων εργασιών κατασκευής, ανακαίνισης, αντικατάστασης, επιδιόρθωσης, έναντι τρίτων ή / και εργαζόμενων.

Η κάλυψη της αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3844/2010, με τον οποίο έγινε η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τα Προεδρικά Διατάγματα:

 • ΠΔ 108/2013 για τους Ηλεκτρολόγους
 • ΠΔ 112/2012 για τους Υδραυλικούς
 • ΠΔ 1/2013 για τους Ψυκτικούς
 • ΠΔ 114/2012 για τους Τεχνικούς Καυστήρων

Τι καλύπτει

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου αναδόχου και των προστιθέντων του, κατά την διάρκεια των παρεχόμενων εργασιών κατασκευής, ανακαίνισης, αντικατάστασης, επιδιόρθωσης από τον ασφαλιζόμενο, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Όρια Ευθύνης

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Ανα Γεγονός και Συνολικά 30.000 50.000 100.000 200.000

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 1

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών στο ίδιο το εμπόρευμα.
 • Ευθύνη για απαιτήσεις τρίτων από ατυχήματα που οφείλονται σε λάθη ή / και παραλείψεις από αμέλεια του ασφαλιζόμενου αναδόχου και των προστιθέντων του, οι οποίες απορρέουν άμεσα και αποκλειστικά από τις παρεχόμενες εργασίες κατασκευής, ανακαίνισης, αντικατάστασης, επιδιόρθωσης, που αναλαμβάνει ο ασφαλιζόμενος.
 • Ευθύνη από λανθασμένο σχεδιασμό / μελέτη και επίβλεψη του αναλαμβανόμενου έργου μέχρι 50% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά γεγονός και συνολικά.
 • Απαιτήσεις σε σχέση με το ελαττωματικό προϊόν που χρησιμοποιήθηκε στο έργο μέχρι 50% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά γεγονός και συνολικά.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2

Η παρεχόμενη επέκταση είναι προαιρετική και τιμολογείται με επασφάλιστρο.

 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Πρόταση ασφάλισης.
 • Διάρκεια κάλυψης 12 μήνες.
 • Μέγιστο πλήθος συνεργατών ή υπαλλήλων 3 άτομα.
 • Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα γεννηθούν και δηλωθούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.
 • Η δυνατότητα εκτεταμένης περιόδου αναγγελίας μέχρι 12 μήνες από την διακοπή της κάλυψης παρέχεται με επασφάλιστρο 10%.
 • Εν ισχύ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Τα προστατευτικά μέτρα, που θα ληφθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνα με όσα ορίζουν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο νόμος.
 • Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στον οικοδομικό ή μηχανολογικό εξοπλισμό του έργου.
 • Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε σοδειές, δάση, καλλιέργειες και αρχαιότητες.
 • Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε έργα λιμενικά, αεροδρομίων, σηράγγων, διυλιστηρίων και έργα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων έργων, αυτά θα εξετάζονται ξεχωριστά κατά περίπτωση.
 • Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε ψυγεία και ψυκτικούς θαλάμους όπου βρίσκονται φάρμακα, παραφάρμακα, ιατρικά είδη εν γένει καθώς επίσης αίμα, βιολογικό/ γενετικό υλικό και συναφή.
 • Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά Marineliability συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών σε πλοία ή πλωτά μέσα ή / και εξαρτήματα αυτών, υπεράκτια ή υποβρύχια έργα/ εργασίες.
 • Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά Aviation liability συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών σε αεροσκάφη ή / και εξαρτήματα αυτών.
 • Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά από εργασίες που δεν είναι συναφείς της δηλωθείσας δραστηριότητας.
 • Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκαν από υπεργολάβους.
 • Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και αδυναμία του έργου να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές ποιότητας / απόδοσης που θέτει η σύμβαση.
 • Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε δραστηριότητα του Ασφαλισμένου που σχετίζεται με συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ ή καλέστε μας στα τηλέφωνα: Καλαμάτα: 2721303989, Σπάρτη:2731200151 ή στείλτε μας email στο info@komvosgroup.gr με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και εξειδικευμένος σύμβουλος της εταιρίας μας θα σας καλέσει για να εξετάσετε μαζί όλες τις δυνατές λύσεις που υπάρχουν ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Compare Listings

Τίτλος Τιμή Κατάσταση Τύπος Εμβαδόν Σκοπός Υπνοδωμάτια Μπάνια