2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close

Για τους πελάτες Μέσης Τάσης, η Protergia προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατανάλωσης κάθε εγκατάστασης.

Με βάση τα δεδομένα κατανάλωσης ενός πλήρους έτους, αναλύουμε το ενεργειακό σας προφίλ, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση για την επιχείρησή σας.

Στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους περιλαμβάνονται, η προμήθεια ενέργειας στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οι Λοιπές προσαυξήσεις (ΛΠ2, ΛΠ3), οι Απώλειες Δικτύου Διανομής, η χρέωση βάσει μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών συμβατικών σταθμών (Χρέωση Ειδικού Λογαριασμού Άρθρου 143 Ν.4001/2011) η χρέωση των εκπροσώπων φορτίου για τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (Άρθρο 23 Ν. 4414/2016) και τα κόστη του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012), και καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις 

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΛΟΙΠΕΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ
(
/kWh)
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(
/kWh)
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
(ETMEAP) (
/kWh)
ΧΡΕΩΣΗ
ΙΣΧΥΟΣ
(
/kW Μέγιστης
ζήτησης
αιχμής/μήνα)
ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(Μοναδιαία
Πάγια Χρέωση)
(
/kW Μέγιστης
ζήτησης
αιχμής/μήνα)
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση) (
/kWh)
Εμπορική χρήση 1,197 0,00007 1,097 0,0028 0,01790 0,00878
(Για κατανάλωση <13 GWh)
0,00247
(Για κατανάλωση >13 GWh)
Βιομηχανική χρήση 1,197 0,00007 1,097 0,0028 0,00691

(Για κατανάλωση <13 GWh)
0,00878
(Για κατανάλωση <13 GWh)
0,00414

(Για κατανάλωση >13 GWh)
0,00247
(Για κατανάλωση >13 GWh)
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν τις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή τις χρεώσεις συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις χρεώσεις δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας). Στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις τιμολογείται επιπλέον το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.). Οι Λοιπές Επιβαρύνσεις είναι χρεώσεις που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τη διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς και τη διασφάλιση επάρκειας ισχύος.

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

Λοιπές Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων

Οι παρακάτω χρεώσεις επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος:
(α) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης – ΕΦΚ (Ν.3336/05)
(β) Ειδικό Τέλος Ν.2093/1992 (ΔΕΤΕ)
(γ) Δημοτικά Τέλη – Δημοτικοί Φόροι – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Ν.25/1975, Ν.2130/1993)
(δ) ΕΡΤ (ΦΕΚ 44Α / 29.04.2015)
Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Λοιπών Χρεώσεων

Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής

Για τη δική σας διευκόλυνση, η Protergia σας προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής του λογαριασμού σας για να επιλέξετε αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Για να δείτε όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής πατήστε εδώ